Lifeguard opleidingen


De reddingsbrigade Wierden verzorgt naast de recreatieve Lifesaving lijn, die de basis vormen voor de brigade, ook de professionele Lifeguard opleidingen Pool en Open Water. Deze Lifeguard opleidingen zijn competentie gestuurd. De uitvoerende instructeurs dragen zorg dat gedurende het opleidingsseizoen alle benodigde competenties nodig voor het behalen van een Lifeguard diploma worden aangeleerd en geoefend. Bij voldoende niveau van de afzonderlijke vaardigheden en/of opdrachten, opgenomen in de opdrachtengids, tekenen de uitvoerende instructeurs de opdrachten af waarna ze opgenomen kunnen worden in de persoonlijke portfolio. Aan het einde van het opleidingsseizoen worden door het afnemen van meerdere proeve van bekwaamheden de totale competentie behorende bij het diploma Lifeguard (steekproefsgewijs) getoetst.


Lifeguard Pool

Lifeguard Pool richt zich nadrukkelijk op het toezichthouden in zwemaccommodaties met water met een hoge doorzicht. Van de toezichthouder wordt meer gevraagd dan alleen het beheersen van het zwemmend redden, de repressieve vaardigheden. De primaire taak van de lifeguard is het observeren en het nemen van preventieve maatregelen om gevaarlijke situaties in zwemaccommodaties te voorkomen. Met het aanleren van diverse scantechnieken wordt het observeren verder geprofessionaliseerd en worden afwijkingen van de normale en/of veilige situatie herkend.

Lifeguard Pool is een natuurlijk vervolg op diverse vooropleidingen van Reddingsbrigade Nederland zoals Lifesaver III en Zwemmend Redden voor Zwembaden, echter niet strikt noodzakelijk. Personen met een vooropleiding bezitten al een groot deel van de repressieve vaardigheden. Reddingsbrigade Wierden streeft ernaar alle eigen (aspirant) kaderinstructeurs op te leiden en competent te houden in deze Lifeguard discipline. Voor leden die vanaf seizoen 2018-2019 willen doorgroeien als aspirant instructeur wordt Lifeguard Pool als een instroomeis gezien.

De opleiding Lifeguard Pool wordt gegeven op de donderdagavond gedurende het zwemseizoen van september 2018 tot mei/juni 2019 en afgesloten met een examenavond waarop de Proeve van Bekwaamheden worden afgenomen onder leiding van de eigen instructeurs en aangestelde externe beoordelaars onder auspiciën van Reddingsbrigade Nederland. Afhankelijk van het aantal en de vaardigheden van de kandidaten wordt een lesprogramma samengesteld. De studiebelasting is persoonsafhankelijk. Kandidaten dienen rekening te houden tussen de 20 en 40 uur, verdeeld over toezicht uren, aanleren c.q. verbeteren eigen vaardigheden, theorie uren waaronder het bestuderen van diverse readers en het maken of uitvoeren van opdrachten.


Lifeguard Open Water

De omschrijving "Open Water" zal voor de één duidelijk zijn en voor een ander meer vraagtekens oproepen. Hiermee wordt bedoeld alle soorten wateren in de open lucht, gelegen vanaf de kustlijn landinwaarts gericht. In principe hebben deze wateren van oorsprong geen specifieke zwemfunctie, echter worden door recreanten hiervoor wel gebruikt. Recreatieparken zoals het Lageveld, het Hulsbeek en het Rutbeek zijn nadien ingericht als recreatie voorziening, ook deze zandafgravingen worden open water genoemd. Een Lifeguard Open Water wordt getraind toezicht te kunnen houden in wateren met een (zeer) beperkt doorzicht en worden geacht te kunnen handelen onder deze omstandigheden. Vergelijkbaar met Lifeguard Pool moet een Lifeguard Open Water de repressieve vaardigheden beheersen maar nog meer inzicht hebben in het preventief handelen en observeren van minder overzichtelijke omstandigheden. De Lifeguard Open Water zal voor het kunnen uitvoeren van zijn of haar taak aanvullende competenties moeten verwerven, bijvoorbeeld deel uitmaken van een bewakingseenheid.

Met de kennis en vaardigheden van Lifersaver III heb je als kandidaat een ideale instroom in de Lifeguard Open Water lijn, echter dit is niet strikt noodzakelijk. Wel zijn andere instroomeisen van toepassing waaronder het in bezit zijn van een certificaat Eerste Hulp (meerdere opleidingsinstituten zijn erkend door Reddingsbrigade Nederland), maar ook vaarbewijs I voor de specialisatie schipper en rijbewijs B (met voorkeur plus E) voor de specialisatie chauffeur.

De opleiding Lifeguard wordt op meerdere niveaus gegeven, te weten als Junior Lifeguard, Lifeguard en Senior Lifeguard. Op basis van burgerschap competenties en reeds gevolgde opleidingen binnen Reddingsbrigade Nederland worden kandidaten ingedeeld in het meest passende opleidingsniveau. Tussen de opleidingsniveaus heerst een hiërarchische lijn; een junior Lifeguard zal veelal aangestuurd worden door een Lifeguard terwijl de Lifeguard wederom worden aangestuurd door een senior Lifeguard. Het bovenliggende niveau zal veelal meerdere onderliggende niveaus aansturen. Op het niveau van Lifeguard zijn aanvullende specialisatie te behalen als chauffeur, verantwoordelijke voor een brigade voertuig, en schipper, verantwoordelijke voor een brigade vaartuig. Met uitzondering van de specialisatie chauffeur verzorgt Reddingsbrigade Wierden alle bovengenoemde opleidingen. Reddingsbrigade Wierden hanteert de norm dat gedurende de opleiding elke kandidaat voor één niveau c.q. specialisatie wordt opgeleid, uitzonderingen nagelaten.

De opleiding Lifeguard Open Water wordt in samenwerking met Reddingsbrigade Deventer gegeven op de zondagochtend gedurende de periode van september/oktober tot een met april/mei van het daaropvolgend jaar. Met name in de wintermaanden wordt aandacht besteed aan de vaar vaardigheden voor opstapper en schipper. Een (Junior) Lifeguard moet over de competentie beschikken om als opstapper op een vaartuig te kunnen fungeren. De oefenlocaties zijn wisselt in Deventer en in Wierden. De opleiding wordt afgesloten met een examen dag (veelal een zaterdag) waarop de Proeve van Bekwaamheden worden afgenomen onder leiding van de eigen instructeurs en aangestelde externe beoordelaars onder auspiciën van Reddingsbrigade Nederland. Afhankelijk van het aantal en de vaardigheden van de kandidaten wordt het lesprogramma samengesteld. De studiebelasting is persoonsafhankelijk. Kandidaten dienen rekening te houden tussen de 60 en 80 uur, verdeeld over toezicht uren, aanleren c.q. verbeteren eigen vaardigheden, theorie uren waaronder het bestuderen van diverse readers en het maken of uitvoeren van opdrachten.


Kosten voor opleiding Lifeguard & minimaal aantal kandidaten

Reddingsbrigade Wierden streeft erna de kosten voor de opleidingen laag te houden. De brigade kan de onderstaande tarieven alleen hanteren bij een minimaal aantal kandidaten voor een opleidingslijn. Voor Pool wordt rekening gehouden met het al huren van de zwemaccommodatie voor de Lifesaving lijn. Het minimale aantal kandidaten voor Lifeguard Pool bedraagt 4 kandidaten en voor Lifeguard Open Water 6 kandidaten.

Voor elke opleidingslijn worden de readers als leesbare pdf ter beschikking gesteld. Er bestaat de mogelijkheid de readers ook fysiek aan te schaffen.

De kosten voor de Proeve van Bekwaamheden (verder aangeduid met PvB) zijn niet opgenomen in de cursuskosten, deze worden separaat in rekening gebracht. Het aantal PvB verschilt per opleiding en is afhankelijk van reeds behaalde competenties van de kandidaat. In de tabel is indicatief aangeven hoeveel PvB’s behaald dienen te worden per niveau of specialisatie.


Prijsoverzicht

Opleiding Lifeguard Pool€ 125,-
Opleiding Lifeguard Open Water€ 160,-(per niveau / specialisatie)
Proeve van Bekwaamheid€ 15,-(per PvB)
Readers Pool€ 40,-(per set)
Readers Open Water€ 65,-(per set)Overzicht aantal PvB’s

Lifeguard Pool3 PvB's
Jr. Lifeguard3 PvB's
Lifeguard Open Water4/5 PvB's(1 PvB is optioneel)
Spec. Lifeguard Chauffeur*2 PvB's
Spec. Lifeguard Schipper*2 PvB's
Sr. Lifeguard4/5 PvB's(1 PvB is optioneel)
Spec. Sr. Lifeguard Schipper*2 PvB's
* Voor specialisaties is basis niveau verplicht als instroomeis.